.

-10,00 zł

Umowy gospodarcze i Ustawa o radcach prawnych (zbiory przepisów 2021)

Przepisy zawarte w książce "Umowy gospodarcze - zbiór przepisów" umożliwiają sporządzenie ponad 100 różnych umów gospodarczych. Przejrzysty skorowidz pozwala na szybkie znalezienie przepisów dotyczących danej umowy.

Książki polecane na egzamin zawodowy dla kandydatów na radców prawnych w 2021 r.

Stan prawny: 01.02.2021 r.

109,00 zł
99,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka "Umowy gospodarcze. zbiór przepisów" zawiera wyciągi z następujących aktów prawnych:

1. Kodeks cywilny

2. Kodeks spółek handlowych

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

4. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

5. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

6. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

7. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

8. Ustawa o własności lokali

9. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

10. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

11. Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

12. Prawo bankowe

13. Ustawa o obligacjach

14. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

15. Prawo przewozowe

16. Kodeks morski

17. Prawo lotnicze

18. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

19. Ustawa o samorządzie gminnym

20. Ustawa o samorządzie powiatowym

21. Ustawa o samorządzie województwa

22. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej  w województwie

23. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

24. Ustawa o prawach konsumenta

25. Ustawa o kredycie konsumenckim

26. Ustawa o timeshare

27. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

28. Prawo własności przemysłowej

29. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

30. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

31. Kodeks postępowania cywilnego

32. Kodeks pracy

33. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

34. Prawo budowlane

35. Prawo o stowarzyszeniach

36. Prawo spółdzielcze

37. Prawo o notariacie

38. Prawo upadłościowe

39. Prawo restrukturyzacyjne

40. Prawo wekslowe

41. Ustawa o działalności leczniczej

42. Ustawa o fundacjach

43. Ustawa o języku polskim

44. Ustawa o rachunkowości

45. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

46. Prawo przedsiębiorców

47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

48. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców  zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

49. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

50. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

51. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

52. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

53. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

Liczba stron: 713

Książka "Ustawa o radcach prawnych. zbiór przepisów" zawiera następujące akty prawne:

1. Ustawa o radcach prawnych

2. Kodeks Etyki Radcy Prawnego (2014)

3. Kodeks Etyki Radcy Prawnego (t.j. 2010)

4. Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP

5. Kodeks Etyki Prawników Europejskich

6. Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

7. Rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

8. Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

9. Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego

10. Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej

11. Regulamin działalności samorządu radców prawnych

12. Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych

13. Uchwała w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych

14. Regulamin Obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

15. Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych

16. Uchwała w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

17. Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

18. Regulamin prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich

19. Uchwała w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

20. Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Liczba stron: 248