.

-10,00 zł

Umowy gospodarcze i Prawo o adwokaturze (zbiory przepisów 2021)

Przepisy zawarte w książce "Umowy gospodarcze - zbiór przepisów" umożliwiają sporządzenie ponad 100 różnych umów gospodarczych. Przejrzysty skorowidz pozwala na szybkie znalezienie przepisów dotyczących danej umowy.

Książki polecane na egzamin zawodowy dla kandydatów na radców prawnych w 2021 r.

Stan prawny: 01.02.2021 r.

109,00 zł
99,00 zł 10,00 zł
Brutto
Ilość:

Książka "Umowy gospodarcze. zbiór przepisów" zawiera wyciągi z następujących aktów prawnych:

1. Kodeks cywilny

2. Kodeks spółek handlowych

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

4. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

5. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

6. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

7. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

8. Ustawa o własności lokali

9. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

10. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

11. Ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa

12. Prawo bankowe

13. Ustawa o obligacjach

14. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

15. Prawo przewozowe

16. Kodeks morski

17. Prawo lotnicze

18. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

19. Ustawa o samorządzie gminnym

20. Ustawa o samorządzie powiatowym

21. Ustawa o samorządzie województwa

22. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej  w województwie

23. Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych

24. Ustawa o prawach konsumenta

25. Ustawa o kredycie konsumenckim

26. Ustawa o timeshare

27. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

28. Prawo własności przemysłowej

29. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

30. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń

31. Kodeks postępowania cywilnego

32. Kodeks pracy

33. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

34. Prawo budowlane

35. Prawo o stowarzyszeniach

36. Prawo spółdzielcze

37. Prawo o notariacie

38. Prawo upadłościowe

39. Prawo restrukturyzacyjne

40. Prawo wekslowe

41. Ustawa o działalności leczniczej

42. Ustawa o fundacjach

43. Ustawa o języku polskim

44. Ustawa o rachunkowości

45. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

46. Prawo przedsiębiorców

47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

48. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców  zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

49. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

50. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

51. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

52. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

53. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

Liczba stron: 713

Książka "Prawo o adwokaturze. zbiór przepisów" zawiera następujące akty prawne:

1. Prawo o adwokaturze

2. Kodeks Etyki Adwokackiej

3. Kodeks Etyki Adwokackiej (projekt)

4. Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP

5. Kodeks Etyki Prawników Europejskich

6. Regulamin zasad współdziałania adwokata z prawnikiem zagranicznym

7. Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

8. Rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

9. Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach

10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

11. Uchwała „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”

12. Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej

13. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

14. Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

15. Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich

16. Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru

17. Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

18. Regulamin w sprawie zasad tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów adwokackich oraz uczestniczenia w dochodzie zespołu

19. Regulamin Sądu Polubownego Adwokatury Polskiej

Liczba stron: 226